Đánh một nửa đường ống theo phong cách với 15 chiếc skool cũ cần thiết này